Meniu Închide

Despăgubiri Accidente de Muncă

În cazul producerii unui accident de muncă, legea e prima care trebuie consultată, indiferent că suntem în postura de angajați sau în cea de angajator.

Indiferent ce postura ai intr-o companie – salariat, administrator sau proprietar, este imperativ sa stii ce drepturi ai in cazul unui accident de munca sau ce obligatii sau responsabilitati ai ca proprietar/administrator de companie. In acest articol amplu vei gasi toate informatiile cu privire la accidentele de munca, de la norme si pana la drepturi ale celor implicati intr-un accidente de aceasta natura.


Ce spune legea cu privire la accidentele de munca
Ce obligatii are angajatorul cu privire la prevenirea si anuntarea accidentelor de munca
Obligatiile angajatilor pentru prevenirea si raportarea accidentelor de munca
Ce risca cei care nu respecta prevederile legale cu privire la accidentele de munca
Ce se intampla in cazul unui accident. Ce pasi trebuie sa parcurga angajatul si angajatorul
Ce drepturi are un angajat sau familia sa in cazul unui accident de munca

Ce spune legea cu privire la accidentele de muncă

Legea prevede, în primul rând, faptul că angajatorul are obligația de a ține evidență accidentelor de muncă ce au că urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale și a a incidentelor periculoase. Totodată, compania are și obligația de a elabora pentru autoritățile competențe rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. Pentru a nu lasă loc de interpretări, legislația explică ce se înțelege prin fiecare dintre acești termeni.
Definirea accidentelor de muncă și a altor incidente de această natură

Normele cu privire la accidentele de muncă sunt reglementate de Legea 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Potrivit acesteia, defintiile termenilor cu privire la incidentele și accidentele de muncă sunt:

g) accident de muncă – vătămarea violență a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțîn 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boală profesională – afecțiunea care se produce că urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
o) incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau a unui echipament de muncă sau/și din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări și/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.
q) accident ușor – eveniment care are drept consecință leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale și a antrenat incapacitate de muncă cu o durata mai mică de 3 zile;
Când poate fi considerat un eveniment accident de muncă

Totodată, legea face o definire complexă a accidentului de muncă. Conform acesteia, este accident de muncă:
a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activități culturale, sportive, în țară sau în afară granițelor țării, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit în cadrul activităților cultural-sportive organizate, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activități;
d) accidentul suferit de orice persoană, că urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativa pentru salvarea de vieți omenești;
e) accidentul suferit de orice persoană, că urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativa pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care amenință avutul public și privat;
f) accidentul cauzat de activități care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceștia, în timpul programului de muncă, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers;
h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator, dacă se află în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;
k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;
l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară granițelor țării, pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări și servicii pe teritoriul altor țări, în baza unor contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul și din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practică;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se află în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
p) dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, că urmare a unei agresiuni.

(2) În situațiile menționate la alin. (1) lit. g), h), i) și l), deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal și, de asemenea, transportul să se facă în condițiile prevăzute de reglementările de securitate și sănătate în muncă sau de circulație în vigoare.
Clasificarea accidentelor de muncă

Totodată, o clasificare a accidentelor de muncă, conform legislației în vigoare, împarte aceste accidente în:
a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțîn 3 zile calendaristice;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, când sunt accidentate cel puțîn 3 persoane în același timp și din aceeași cauza.

Ce obligatii are angajatorul cu privire la prevenirea si anuntarea accidentelor de munca

Obligatiile angajatorului in privinta accidentelor de munca sunt prevazute la Art. 13 din Legea securitatii si sanatatii in munca.
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;
b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;
c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;
e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;
f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;
g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare;
i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;
j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;
n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;
q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; r) sa asigure echipamente individuale de protectie;
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.
In acelasi timp, angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele imediat cum a aflat de ele inspectoratului teritorial de munca, asiguratorului, cat si organelor de urmarire penala, dupa caz.

Obligatiile angajatilor pentru prevenirea si raportarea accidentelor de munca

Angajatii trebuie sa desfasoare activitatea astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala. Totodata, angajatii au si obligatia de a-si desfasura activitatea fara sa expuna alte persoane la accidente.
Legea mai prevede pentru angajati si urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.
Orice eveniment trebuie comunicat imediat angajatorului, de catre manager sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.

 

Ce risca cei care nu respecta prevederile legale cu privire la accidentele de munca


In cazul in care angajatorul nu ia masurile legale de protectie a muncii si expune personalul la un pericol real de accidentare sau imbolnavire profesionala, acesta este pasibil de amenda sau inchisoare pentru o perioada de 1-2 ani.
Daca angajatorul nu ia masuri de protectie a muncii si se produc accidente de munca, acesta risca amenda sau inchisoare de pana la 2 ani, in functie de gravitatea consecintelor. Amenzile variaza in functie de consecintele faptelor si pot fi de la 3.000 la 10.000 de lei.

Ce se intampla in cazul unui accident. Ce pasi trebuie sa parcurga angajatul si angajatorul


Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;
b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;
c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

Rezultatul cercetarii se va consemna intr-un proces-verbal. In cazul unui deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institutia medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca, in termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legala.
In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de politie rutiera competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridice prevazute la Art. 29 alin. (1) lit. a) si b), in termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului.

Odata ce se constanta accidentul, angajatorul are obligatia de a raporta evenimentul la CNPP, care va verifica situatia. Comunicarea poate fi facuta si de asigurat sau de familia acestuia, in cazul in care accidentul de munca s-a soldat cu decesul asiguratului. Legea mentioneaza ca in scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, CNPP poate coordona direct cercetarea accidentului, poate efectua o ancheta proprie sau poate evalua dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, dupa caz.

Ce drepturi are un angajat sau familia sa in cazul unui accident de munca


Daca s-a produs un accident de munca, victima are o serie de drepturi care sa-i permita sa se recupereze in urma evenimentului. In Legea nr. 346/2002 putem gasi toate dispozitiile cu privire la drepturile angajatilor care au suferit un accident de munca.
Aceasta lege prevede faptul ca asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Aceasta asigurare este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca.


Legea prevede si faptul ca angajatii romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani au calitatea de asigurat, cat si cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.


De aceasta asigurare beneficiaza, conform legii, si persoane care nu au CIM, printre care:
asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
comanditati, administratori sau manageri;
membri ai asociatiei familiale;
persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
persoane angajate in institutii internationale;
proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Daca angajatul este victima unui accident de munca, el are dreptul la:
reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
reabilitare si reconversie profesionala;
indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
compensatii pentru atingerea integritatii;
despagubiri in caz de deces;
rambursari de cheltuieli.

Reabilitarea medicala a angajatilor care au suferit un accident de munca

Printre serviciile gratuite de care beneficiaza un angajat care a suferit un accident de munca se numara:
asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;
tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
servicii de chirurgie reparatorie;
cure balneoclimaterice;
investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;
dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.
programe individuale de recuperare, inclusiv tratament balnear, daca medicul specialist al CNPP considera oportune aceste tratamente
tratamentul medical in perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa in unitatile medicale

 

Aceste servicii sunt asigurate de Casa Nationala de Pensii Publica (CNPP) pana la restabilirea starii de sanatate sau ameliorarea deficientelor de sanatate survenite.
Reabilitare si reconversie profesionala dupa un accident de munca
La solicitarea angajatului care a suferit un accident de munca, CNPP poate acorda servicii de reabilitare si reconversie profesionala. Pe durata cursurilor de calificare si reconversie, CNPP acorda o indemnizatie lunara de 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
Indemnizatia se acorda numai daca persoana participa la cursuri si daca aceasta nu beneficiaza, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit legii

Indemnizatia acordata in urma unui accident de munca
Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, in baza unui certificat medical vizat obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.
Indemnizatia este de 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului si va fi suportata, in primele 3 zile de incapacitate, de catre angajator. Incepand din a 4-a zi de incapacitate, banii se asigura din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.
Indemnizatia se acorda 180 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical. Concediul medical poate fi prelungit, pentru maximum 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare. Medicul este cel care decide reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune chiar pensionarea de invaliditate.

Rambursari de cheltuieli
In cazul unui accident de munca, CNPP, va rambursa cheltuielile cu transportul de urgenta, in cazuri temeinic justificate, atunci cand salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decat cele uzuale.
Asiguratul isi va primi banii inapoi si in cazul aplicarii dispozitivelor medicale implantabile prin interventie chirurgicala. CNPP va rambursa si banii cheltuiti pe confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, daca acestea au fost deteriorate in urma unui accident de munca soldat cu vatamari corporale.

Compensatii pentru atingerea integritatii
Asiguratii care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%, au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii. Acest drept se acorda la solicitarea persoanei indreptatite si doar pe baza deciziei medicului CNPP.
Compensatia pentru atingerea integritatii reprezinta o suma fixa in bani si se acorda integral, o singura data, fara a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este indreptatit asiguratul, si nu este luata in baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute.

Despagubiri pentru familie in caz de deces
Despagubirile in caz de deces sunt si ele acoperite de asigurarea pentru accidente de munca. In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, de despagubire va beneficia o singura persoana, care poate fi: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Pentru obtinerea despagubirii in caz de deces, cererea se depune la sediul CNPP, insotita de actele din care rezulta dreptul solicitantului. In cazul deciziei de admitere a cererii, plata se va realiza in termen de 15 zile. Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute.
Aceste drepturi se acorda in baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca pentru accidentele de munca si in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale.
Orice angajator si angajat trebuie sa cunoasca aceste aspecte, indiferent daca a fost sau nu implicat de-a lungul timpului intr-un accident de munca.

Call Now Button